Защита на личните данни

Х-Ком ООД е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните. Нашата практика за защита на данните е в съответствие с действащото право за защита на личните данни. 

1. Дефиниране на понятията 

1.2 Лични данни 

Лични данни са всички данни, които се отнасят лично за Вас. Към тях спадат Вашето име, Вашият имейл адрес или Вашето потребителско поведение при използването на нашите електронни магазини. 

1.3 Допълнителни услуги 

В допълнение към основните услуги, Ви предлагаме допълнителни услуги, които са описани по-нататък. 

1.4 Реклама 

Реклама е всяко изявление при упражняването на търговска дейност, стопанска дейност и т.н. с цел стимулиране на продажбата на стоки или извършването на услуги, вкл. на недвижими вещи, права и задължения. Обикновено нашата реклама обхваща собствени продукти, стоки или услуги. 

1.5 Услуги 

За всякакви въпроси относно сайта www.xcom-bg.com   или възникнали въпроси   на Ваше разположение е нашият телефон за контакти 0894737450

1.6 Проучване на пазара 

Чрез проучването на пазара събираме емпирични данни, които да послужат за решения относно нашия бизнес модел. Фокусираме се върху определен периметър от теми, например свързани с демографското развитие, консуматорските навици или използването на медии. За целта събираме лични данни, които анонимизираме предварително за защита на нашите клиенти, така че обработката на данните в никакъв случай да не води към личността на нашите клиенти. 

1.7 Персонализирана оценка на данни 

Въз основа на персонализираната оценка на данните сме в състояние автоматизирано да изследваме Вашите интереси. Чрез оценяването на лични аспекти, като например Вашето покупателно поведение, ние можем да Ви предлагаме нашите стоки и услуги по-целенасочено и по-специфично. 

2. Обработка на лични данни

При изпращане на запитване чрез формите ни за запитване или въпросина сайта  www.xcom-bg.com  и съответно за нашите основни услуги Вие сте ни предоставили следните лични данни: 

· име и фамилия 

· адрес (улица, номер, пощенски код, населено място)

· имейл адрес 

· фирмени данни 

· телефон за връзка 

Данните, предоставени доброволно, служат за това да можем да Ви предоставим релевантни предложения. Така например, при посочване на Вашия мобилен номер, когато избирате имейл адреса като канал за комуникация, е възможно чрез Push-известяване да Ви напомним за получаването на имейл от нас. При посочване на Вашия адрес за получаване на реклама по имейл, наред с рекламата по имейл е възможно да се свържем с Вас и по пощата. 

Вашият профил можете да актуализирате чрез връзка с нас на (e-mail: xcom@xcom-bg.com  / адрес: гр. Шумен 9700, ул. „Дедеагач“ № 25, ЗИЕНО по всяко време след достатъчна идентификация.

Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните и служи за изпълнение на договора. 

3. Обработка на лични данни за целите на получаване на реклама 

3.1 Неперсонализирана реклама 

За да Ви изпращаме информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по смисъла на точка 1, е необходимо да обработим следните лични данни: 

· Вашето име и фамилия, Вашия адрес, ако сте избрали уведомяване по пощата. 

· Вашия предварително проверен имейл адрес, ако сте избрали уведомяване по имейл. 

· Вашия мобилен номер, ако сте избрали уведомяване чрез Вашето мобилно устройство. 

Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „a“, чл. 7 от Общия регламент относно защитата на данните и служи за получаване на неперсонализирана реклама. 

3.2 Персонализирана реклама 

За да Ви изпращаме информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по смисъла на точка 1, които отговарят на Вашите лични интереси, ние анализираме Вашето покупателно поведение, Вашето участие в нашите рекламни акции и Вашето потребителско поведение при ползване на нашите електронни медии. За целта е необходимо да обработим следните лични данни: 

· Вашето име и фамилия, Вашия адрес и Вашата рождена дата, ако сте избрали уведомяване по пощата. 

· Вашия предварително проверен имейл адрес, ако сте избрали уведомяване по имейл. 

· Вашия мобилен номер, ако сте избрали уведомяване чрез Вашето мобилно устройство. 

За да Ви изпращаме само новини, които съответстват на интересите Ви, ние трябва да персонализираме Вашите данни. За целта ние анализираме следните данни: 

· Основни данни: име и фамилия, местоживеене. 

· Данни за покупателно поведение: продукти и продуктова категория, използване на предложения и акции при закупуването на стоки/ продукти, класификация в категории с критерии (продължителност на участието/ честота) и констатация на сходство с други наши клиенти по критерии (оборот/честота/печалба). 

Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните и служи за получаване на персонализирана реклама. 

 

4. Продължителност на съхранение 

Вашата потребителска информация и Вашите данни за покупателното поведение се съхраняват 3 години. Вашите основни данни се съхраняват 3 години след последната покупка. 

5. Използване на услуги на лица, обработващи лични данни / обработка на данни в страни извън Европейското икономическо пространство 

Х-Ком ООД използва услугите на лица, обработващи лични данни, за целите на обработване на Вашите данни във връзка с ползването на сайта www.xcom-bg.com . Обработващите лични данни обработват данните по възлагане от Х-Ком ООД  и са задължени да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни. Всички лица, обработващи лични данни, са внимателно избрани и имат достъп само до Вашите данни, необходими за предоставянето на услугите, до степента и периода от време, които се изискват, или до степента, до която Вие сте се съгласили с обработката и използването на данните. 

Ако Х-Ком ООД избере за доставчици на услуги лица, обработващи лични данни, в страни като САЩ или в страни от Европейското икономическо пространство, те са подчинени на закон за защита на данните, който принципно не защитава личните данни в същата степен, както в страните членки на Европейския съюз. Ако Вашите данни се обработват в страна, която няма признато високо ниво на защита на данните като Европейския съюз, Х-Ком ООД гарантира адекватната защита на Вашите лични данни чрез договорни разпоредби или други признати инструменти. 

Лични данни се предоставят на държавни органи, като органи за контрол на административни нарушения или за наказателно преследване, само в рамките на допустимото от закона. 

6. Сигурност на данните 

Ние предприемаме технически и организационни мерки за сигурност за възможно най-всеобхватна защита на Вашите данни от нежелан достъп. Наред с осигуряването на работната среда, ние използваме процедура за криптиране в някои области, като например клиентски акаунт, формуляр за контакт интернет страница. След това дадената от Вас информация се прехвърля в криптирана форма посредством SSL-протокол (Secure Socket Layer), за да се предотврати злоупотреба с данните от трети лица. Вие ще познаете това, когато видите, че в лентата за статуса на Вашия браузър символът катинар е заключен и адресната лента започва с „https“. Сигурността на данните се съобразява със съответното актуално ниво на технологиите. 

7 Вашите права 

7.1 Право на информация 

Имате право по всяко време да изисквате от нас информация за съхраняваните за Вас данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението. Това не важи за електронното предоставяне на информация. 

7.2 Право на оттегляне 

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да посочвате причини. За целта е достатъчно да изпратите имейл до xcom@xcom-bg.com  . Алтернативно, можете да ни изпратите искане за оттегляне по пощата на адрес: адрес: гр. Шумен 9700, ул Дедеагач 25 ЗИЕНО

7.3 Право на корекция 

Ако Вашите данни, съхранявани от Х-Ком ООД, не са правилни, можете по всяко време да ги коригирате или да поискате от нас да ги коригираме. За целта е достатъчно да изпратите имейл xcom@xcom-bg.com  . Алтернативно, можете да ни изпратите искане за оттегляне по пощата на адрес: адрес: гр. Шумен 9700, ул Дедеагач 25 ЗИЕНО

 

7.4 Право на изтриване и блокиране 

Имате право на изтриване и блокиране на данните, които Х-Ком ООД  съхранява за Вас. Изтриването на Вашите лични данни може да бъде извършено по всяко време като се свържете с нас, като изпратите имейл до xcom@xcom-bg.com  . Алтернативно, можете да ни изпратите искане за оттегляне по пощата на адрес: адрес: гр. Шумен 9700, ул Дедеагач 25 ЗИЕНО

Обикновено Вашите данни се изтриват незабавно, най-късно 30 дни след упражняване на това Ваше право като субект на данните. Ако изтриването противоречи на законови, договорни или наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение или други уредени в закона причини, вместо изтриване може да се извърши само анонимизиране на Вашите данни. Ако такъв е случаят във Вашия клиентски акаунт, ще получите от нас съобщение. След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация. 

7.5. Право на преносимост на данните (от 25.05.2018 г.) 

Ако изискате от нас Вашите лични данни, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ще извършим пряко прехвърляне на данните, само ако това е технически осъществимо. 

7.6 Право на възражение 

Имате право по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг. Допълнително обръщаме внимание на това, че ако възразите срещу всички процеси на обработка на Вашите данни, изпълнението на договора за ползване на сайта  www.xcom-bg.com  и осъществяването на програмите за клиенти може да бъде ограничено или да не бъде повече възможно. 

7.7 Разширени права по отношение на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране 

По отношение на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране, наред с горепосочените права Вие имате допълнително право да поискате човешка намеса от страна на администратора, право да оспорите решението и право да изложите гледната си точка. 

7.8 Контакт (за упражняване на Вашите права като субект на данните) 

При осъществяване на контакт с нас по имейл на (e-mail: xcom@xcom-bg.com / адрес: гр. Шумен 9700, ул Дедеагач 25 ЗИЕНО, съобщените от Вас данни (Вашия имейл адрес, евентуално Вашето име и Вашия телефонен номер) се съхраняват от нас, за да отговорим на Вашите въпросите и да се отзовем на Вашия проблем. Ние ще изтрием запазените във връзка с това данни, след като съхранението повече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение. 

8. Право на жалба 

При оплаквания се обърнете към посоченото в точка 14 лице за контакт. Освен това имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни. 

9. Въпроси за защитата на данните 

При въпроси за всички процеси за обработка на данни във връзка със сайта XCOM-BG.COM , можете да се обръщате по всяко време към: 

Х-Ком ООД

Длъжностно лице за защита на личните данни 

e-mail: xcom@xcom-bg.com

гр. Шумен 9700, ул Дедеагач 25 ЗИЕНО

Телефон: 0894737450